on Thursday, November 10, 2011
TYPES OF QUESTIONS : BLOOM'S TAXONOMY CLASSIFICATION


TEACHING SKILLFUL THINKING

SKILLFUL CLASSIFYING DEDUCTIVELY
 • what are the categories that you want to classify the given items under?
 • what are the defining characteristics of these categories?
 • what are the characteristics of the item?
 • based on the characteristics, what categories do the items fall under?
 • what purposes might be served by classifying these items according to the characteristics?
SPECIFY THE CATEGORIES

WHAT IS PBL???
 • an instructional approach that uses real life ill-structured problems as the impetus for learning (Boud & Feletti, 1997)
 • ill-structured problems and strive to find meaningful solutions (Rhem, 1998)
 • student start a learning process with a problem that related to everyday life and there is more than one solution for the problem.
CHARACTERISTICS OF PBL
 • ill-structured, complex problems provide the focal points and stimuli for the course, curriculum and / or program
 • learning is student centered. Student is responsible and plan their own learning of content (self-directed)
 • faculty act as a coach / facilitator
 • students work in small groups to solve / provide multiple solutions to problem
 • learner assessment is anhanced by self and peer assessment
STEPS IN PBL


EVEN MORE STEP IN PBL!!!


PBL THINKING TEMPLETE : FILA CHART


Our activity for today is we need to solve a problem by using the PBL thinking templete (FILA chart).

PROBLEM :


and this is our final solution...

KEMAHIRAN 3 : KEMAHIRAN MENERANG

JENIS-JENIS PENERANGAN
 1. Penaakulan - menstruktur semula konsep / idea.
 2. Interpretatif - menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penyataan.
 3. Diskriptif     - menghuraikan proses, struktur, dan prosedur.
KOMPONEN MENERANG
 1. Ayat pembukaan - untuk menarik perhatian (cth:tanya soalan)
 2. Isi kandungan      - itipati tentang apa yang ingin diterangkan.
 3. Penghubung        - frasa yang digunakan untuk menjadikan penerangan berkesan (penanda wacana)
 4. Ayat penutup      - ringkasan isi kandungan penerangan
 5. Soalan bagi menaksir kefahaman - soalan pendek untuk menilai kefahaman pelajar.
4 PRINSIP UTAMA KEMAHIRAN MENERANGKEMAHIRAN 4 : KEMAHIRAN MEMPERKUKUH

TUJUAN MEMPERKUKUH : 
 • meningkatkan interaksi bilik darjah
 • memperbaiki disiplin bilik darjah
 • memotivasi pelajar
 • meningkatkan keyakinan pelajar
 • mengubah atau mengubah suai kelakuan pelajar secara positif
 • meningkatkan kefahaman pelajar
KOMPONEN KEMAHIRAN MEMPERKUKUH
    
1. Penggunaan bahasa lisan
 • guna frasa yang positif (cth:bagus, baik, tepat, dll)
 • guna kiu lisan tambahan (cth : um, aha, teruskan, dll)
2. Penggunaan tindakan bukan lisan
 • guna bahasa isyarat (cth : angguk kepala, senyum, menepuk tangan, mendengar dengan tekun, dll)
3. Penggunaan ganjaran
 • beri peluang pelajar buat lawatan, bermain permainan yang mendidik, mencari maklumat di perpustakaan, dll
4. Penggunaan jawapan pelajar
 • struktur semula jawapan pelajar
 • ulang jawapan pelajar
 • bina idea/konsep selanjutnya berdasarkan jawapan pelajar
PRINSIP MEMPERKUKUH
 • tunjukkan kemesraan, keghairahan / semangat kesungguhan dan masukan unsur kecindan
 • berfikir terbuka terhadap kelakuan pelajar
 • pelbagaikan kaedah, media, teknologi dan aktiviti
 • bersifat ikhlas

KEMAHIRAN 5 : KEMAHIRAN MEMBUAT DEMONSTRASI


KOMPONEN MEMBUAT DEMONSTRASI

1. Membuat persediaan awal
 • tentukan konsep, prinsip, proses yang hendak diajar
 • tentukan aktiviti dan bahan serta peralatan yang sesuai
 • jana beberapa soalan penting yang akan digunakan
 • lakukan latihan sekurang-kurangnya sekali sebelum kelas bagi memastikan demonstrasi berjaya
2. Menjalankan demonstrasi (jenis-jenis demonstrasi)
 • demonstrasi guru
 • demonstrasi guru-pelajar
 • demonstrasi pelajar
 • demonstrasi tetamu jemputan
PRINSIP MENJALANKAN DEMONSTRASI
 • seboleh-bolehnya libatkan pelajar dengan menjalankan demonstrasi interaktif (cth : teknik demonstrasi POE)
 • utamakan proses induktif berbanding deduktif
 • tunjukkan keterujaan supaya demo kelihatan 'hidup'
 • pastikan semua pelajar boleh dengar dan lihat dengan jelas
 • sentiasa bertanyasoalan berorientasi inkuiri
 • dengan satu siri soalan, bantu pelajar menemui konsep yang hendak diajar
 • beri pengukuhan positif
 • lakukan penilaian demonstrasi untuk penambahbaikan
KEMAHIRAN 6 : KEMAHIRAN MENGENDALIKAN PERBINCANGAN

TUJUAN MENGADAKAN PERBINCANGAN
 • melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran
 • melibatkan pelajar dalam proses menyelesaikan masalah saintifik berbanding mengajar isi kandungan
 • memperkukuhkan pembelajaran
 • merangsang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
 • memberi maklum balas pantas kepada guru tentang kefahaman pelajar
LANGKAH-LANGKAH MENGENDALI PERBINCANGAN
1. Perancangan
 • tetapkan tujuan dan objektif
 • senaraikan soalan utama yang boleh membawa kepada pencapaian objektif
 • rancang penggunaan demonstrasi yang menarik untuk memotivasikan dan merangsang sifat ingin tahu pelajar (jika sesuai)
2. Pelaksanaan
 • mulakan dengan satu persoalan saintifik
 • galakkan pelajar menjana hipotesis dan menyatakan bukti
 • gunakan pendekatan pembelajaran yang menekankan persoalan "Apa pendapat kamu?"
 • aplikasi langkah-langkah menyoal
 • akhiri perbincanagn dengan meminta pelajar membuat refleksi tentang apa yang telah dibincangkan dan meringkaskan isi-isi penting
 • gunakan soalan reflekti sekerap yang mungkin.
PRINSIP MENGENDALIKAN PERBINCANGAN
 • wujudkan persekitaran pembelajaran di mana soalan bukan sahaja dialu-alukan bahkan diharapkan
 • sentiasa gunakan pengukuhan positif apabila diperlukan
 • cuba ingat semua idea yang dilontarkan pelajar dan gabungkan dimana sesuai.
 • pastikan semua pelajar dilibatkan dengan memerhati semua pelajar

KEMAHIRAN 7 : KEMAHIRAN MENGENDALI KERJA AMALI
TUJUAN MENJALANKAN AMALI
 • meningkatkan penguasaan isi kandungan
 • memberi peluang pelajar mengalami tabii , kaedah, dan semangat sains
 • membina kemahiran dan sikap saintifik
 • membina kemahiran berfikir kritis dan kreatif
 • membina kemahiran praktik yang generik
 • membina pengetahuan sains secara empirik
 • membina kemahiran bekerja dalam kumpulan
PRINSIP MENGENDALI KERJA AMALI
 • tentukan objektif kerja amali
 • sediakan bahan, peralatan dan sumber secukupnya sebelum amali dijalankan
 • bahagikan pelajar secara berpasangan atau bertiga
 • wujudkan persekitaran yang mengujakan, merangsang sifat ingin tahu dan bersemangat sains di makmal
 • beri peringatan tentang peraturan keselamatan di makmal
 • ajar terlebih dahulu kemahiran asas kerja amali bagi mengelak kemalangan dan cara bertindak apabila berlaku kemalangan.
KEMAHIRAN 8 : KEMAHIRAN MENUTUP PENGAJARAN


KEMAHIRAN 9 : KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI

TUJUAN MEMBUAT REFLEKSI
 • mengenal pasti isu / masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
 • mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
 • merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme
KOMPONEN KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI
 • mengenal pasti isu / masalah yang signifikan
 • mengenal pasti sumber masalah
 • melihat masalah dari sudut berbeza dan mengambil kira / mengaplikasi teori dan prinsip pendidikan bagi menerangkan masalah yang dihadapi
 • mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
 • menyatakan pengajaran yang diperoleh atau kesedaran baru yang timbul
 • menyatakan langkah-langkah atau tindakan yang boleg diambil untuk menyelesaikan masalah atau menambahbaik amalan